Att vinna en tro och förlora sig själv Om livet i sekter
Hem
Om hemsidans skapare
Vad är en sekt?
Varför finns det sekter?
Sektpsykologi
Sektpersonligheten
Sekter och brott
Sekter i Sverige I
Sekter i Sverige II
Boktips
Länkar
Kontakt

En omöjlig lista över sekter

Jag vet att det är mångas önskemål att få en slutlig ”sektförteckning”, för att man ska få veta exakt vilka de är, de där sekterna… Tyvärr måste jag här göra läsaren besviken. Som jag skrivit på undersidan "Vad är en sekt?" är det omöjligt att en gång för alla bestämma vilken mänsklig sammanslutning som är en sekt och vilken som inte är det. Så uppräkningen av grupper här nedan är inte ett utpekande av dem som varandes en sekt, och det är definitivt inte en lista på alla och de enda grupperna som skulle ha sekteristiska tendenser.


För det första kan det finnas sekteristiska tendenser i så gott som alla sammanhang: inom militären, näringslivet, kyrkan, filantropisk verksamhet, idrottsrörelsen och andra ideella föreningar. Det är alltid en fråga om gradskillnader. Psykolgiforskaren Arthur J Deikman råder oss att titta på fyra särdrag som i någon mån finns i alla grupper: Hur mycket måste man samtycka med gruppen? Hur beroende är medlemmarna av ledaren? Hur stark är tendensen att nedvärdera dem som står utanför gruppen? Hur mycket försöker medlemmarna att undvika avvikelse från gruppnormen?


För det andra förändras grupper ständigt. Ledare och medlemmar byts ut. Atmosfären skiftar. Sekterismen är ofta en fas i en grupps historia, snarare än en stämpel som man kan sätta på gruppen för evigt. En del organisationer tynar bort eller upplöses. Dessutom har historien visat att alltid finns grupper som aldrig kommer med i de försök till förteckningar som görs. De jobbar i det tysta, har en hemlig agenda, eller förändras plötsligt, tills de en dag hamnar i mediernas fokus då något hemskt eller skandalartat inträffar. Det går aldrig att göra en förteckning fullständig.

 

Samtidigt är det ju så att den mycket allmäna beskrivningen på en sekt är en religiös, politisk eller på andra sätt ideologisk grupp som starkt avviker från huvudfåran av den sociokulturella omgivningen. Ofta leds sådana grupper av en mer eller mindre karismatisk ledare, det finns en styrande lära och en tät sammanhållning. Chansen, eller snarare risken, för att sekteristiskt tänkande och beteende ska uppstå i sådana grupper är större än på andra håll. 


Här har jag valt att från olika källor hämta lite uppgifter om rörelser som har en stark, och i mångas ögon avvikande, ideologisk karaktär, främst religiösa sådana, men även politiska och psykologiska (som håller på med helande och personlig utveckling). Grunden för det följande är hämtat från den ”Katalog över kyrkor, samfund och rörelser i Sverige”, som Margareta Skog vid dåvarande Svenska Kyrkans forskningsrådsnämnd sammanställde i samband med regeringens utredning om sekteristiska rörelser (I God Tro, 1998). Jag har i möjligaste mån uppdaterat informationen, men följer Skogs upplägg. Dess främsta syfte är att redogöra för olika samfunds och rörelsers utbredning i form av antal församlingar eller motsvarande samt antal medlemmar eller motsvarande.


Informationen om andliga/religiösa rörelser och grupper med personlig utveckling/healing som inriktning är också hämtad från utmärkta Nya religioner. En uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet (Christopher Partridge, Per Bewskow, Lars Johansson (red), 2004), Det mångreligiösa Sverige (Andersson&Sander (red), 2005), Blågul islam (Svanberg&Westerlund, 1999), Levande sufism, Westerlund, 2001) Det okända (Arlebrand) , Nyreligiositet i Sverige (Frisk, 1998), Gud är blå (Rothstein, 1997) samt från egen forskning. Att leka med elden av prästen och amatörforskaren Karl-Erik Nylund tar upp många sekter, men är i praktiken oanvändbar erftersom den är så partisk och innehåller så många sakfel.


1. Kristendom 

Kristendom är idag världens största religion. Den utgår från tron på Jesus från Nazarets lära, liv, död och uppståndelse. Den har ett stort antal riktningar - totalt finns det cirka 32 000 undergrupper - och ett än större antal sektbildningar. Genom kristendomens historia har det hela tiden uppstått nya riktningar och sekter har bildats som levt en tid och gått under, mognat till församlingar eller förblivit sekter. Så sker ännu idag, även i Sverige. Den religiösa kartan ritas ständigt om.

1. 1. Svenska kyrkan och därmed relaterade samfund och rörelser

Svenska kyrkan är med sina cirka 6 900 000 medlemmar (77 procent av befolkningen) och 2 200 församlingar en typisk ”kyrka” snarare än en ”sekt”. Men det finns en del sekteriska tendenser även inom denna folkliga kyrka. Här är några synbara sådana:

 

Laestadianer

En extatiskt färgad väckelserörelse som utgick från Lars Levi Læstadius, som utmålade syndernas straff och manade till bot och bättring. Från Laestadianerna utgick bland annat den extrema sekten Korpelarörelsen, men i övrigt har laestadianerna stannat kvar inom Svenska kyrkan, och har stort inflytande över församlingarna i Tornedalen. Laestadianerna har i dag omkring 15 000 anhängare, splittrade i en så kallad östlig och västlig riktning. Läs mer om laestadianismen här.

 

Oasrörelsen

En fristående karismatisk rörelse inom Svenska kyrkan, som vill främja en sund andlig förnyelse. Har cirka 10 000 sympatisörer. Klicka här för att kolla deras hemsida.

 

Svenska kyrkans fria synod

Är en riksorganisation inom den Svenska kyrkan, men står i konflikt med kyrkans ledning. Bland annat är Synoden emot kvinnopräster och menar också att bara de som är döpta ska kunna vara medlemmar i kyrkan. Här är länken till Svenska kyrkans fria synod.

 

Missionsprovinsen

Denna bibeltrogna och gammalkyrkliga rörelse bildades 2003, är uppbyggd som ett stift, leds av en biskop och organiserar ett flertal församlingar. Den vill vara en del av Svenska kyrkan, men främst på grund av kvinnoprästmotstånd är Missionsprovinsen inte accepterad av Svenska kyrkan, den ses istället som en egen kyrka.

 

Evangelisk luthersk mission/Bibeltrogna vänner

ELM-BV är en rörelse som består av anslutna föreningar, församlingar och enskilda medlemmar. Ett 30-tal församlingar och omkring 4000 medlemmar/betjänade. Roseniuskyrkan i Stockholm är en av dem. Bibeltrogna vänner har sitt ursprung i Svenska kyrkan och dess ”missionsförening”, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, men är mer ”bibeltrogen” än EFS. Befann sig år 2007 i svår ekonomisk kris.


1.2. Ortodoxa och österländska kyrkor

I Sverige finns det ett tjugotal olika ortodoxa och österländska kyrkor med totalt omkring 100 000 medlemmar. Ett femtontal av dem får statsbidrag, exempelvis Armenisk-apostoliska kyrkan, Serbiska ortodoxa kyrkan och Österns assyriska kyrka. Få har egna hemsidor på svenska, de enda utförliga är en utbrytargrupp inom den Grekiska ortodoxa kyrkan som följer "Fädernas kalender" samt Heliga Annas Ortodoxa församling, som är underställd patriarkatet i Belgrad samt biskopen för serbix-ortodoxa stiftet för Skandinavien och Storbrittanien. Wikipedia har en bra artikel om ortodoxa kyrkor. Det finns också en privat hemsida om ortodoxa kyrkor i Sverige.


1.3. Katolska kyrkan

Romersk-katolska kyrkan har ett 40-tal församlingar runt om i Sverige och antalet betjänade medlemmar är cirka 140. Störst och ledande är Stockholms katolska stift, där biskopens Anders Arborelius har sitt residens. Även katolska kyrkan har sin egen variant av (katolsk) karismatisk förnyelse.

 

1.3.1 Katolska fristående kyrkor 

Gammalkatolska kyrkan

Gammalkatolska kyrkor är ett samlingsnamn för katolska kyrkor som står utanför kyrkogemenskapen med den romersk-katolska kyrkan. Några tillhör den så kallade Utrechunionen, men flertalet står utanför unionen. Den Gammalkatolska kyrkan i Sverige är liten men upptogs i Utrechunionen 1976 och grupper finns från Malmö i Söder till Luleå i norr. Har omkring 600 medlemmar. Trots namnet är de förnyare. Prästerna behöver inte leva i celibat. Här är deras hemsida.

 

Allmänna Apostoliska Kyrkan

Allmäna Apostoliska kyrkan har sina rötter i amerikansk gammalkatolicism. Leds av biskop Anders Holmvall och är knuten till amerikanska IOCCA. Är ännu liberalare än Gammalkatolska kyrkan. Har två församlingar, en i Stockholm och en i Gnarp, Hälsingland. AAK:s hemsida hittar du här.

 

1.4. Protestantiska invandrarförsamlingar och ambassadkyrkor

Nordiska, baltiska och ungerska lutherska kyrkor ingår under denna rubrik.

 

1.5. Särskilda frikyrkosamfund och frikyrkoförsamlingar

1.5.1 Medlemskyrkor i Sveriges Frikyrkosamråd (FSR)

Här ingår alla de välkända frikyrkorna som etablerade sig i Sverige i slutet av 1800-talet eller i början av 1900-talet: Adventissamfundet, Frälsningsarmén, Baptistsamfundet, Pingströrelsen, med flera. Antalet frikyrkomedlemmar är omkring 240 000. Det finns numera en vilja inom dessa väl etablerade samfund att Sveriges Frikyrkosamråd ska upphöra och uppgå i Sverige kristna råd, eftersom begreppet frikyrka blir alltmer inaktuellt. Hemsidan är gemensam. Det ska dock påpekas att Pingströrelsen, eller Pingst - Fria församlingar som den egentligen heter, fortfarande kategoriseras som en sekt av en del religionsvetare.

 

1.5.2. Andra kristna samfundet, rörelser och församlingar

Nedanstående organisationer är av olika anledningar inte med i Sveriges Frikyrkosamråd (FSR). Deras trosföreställningar och sätt att verka avviker mer eller mindre från de relativt samhällsanpassade medlemmarna i FSR.

 

Bible Speaks TBS

Liten kristen rörelse som kom till Sverige från Amerika via Finland år 1976. Grundare för denna amerikanska rörelsen var pastorn Carl Stevens, som efter diverse skandaler och interna bråk 2005 efterträddes av Tom Schaller. Organisationen hade då ombildats till Greater Grace World Outreach, GGWO. Även denna sammanslutning splittrades 2005 då många pastorer lämnade och startade International Association of Grace Ministries. Numera för Bible Speaks/GGWO en tynande tillvaro i Sverige. Dokumentation av dessa bråk utifrån Carl Stevens horisont finns bland annat här. Wikipedia har också en artikel om GGWO.

 

Brobyggarna (Göteborg)

Leds av karismatiske Georg Nilsson/Veli Sergei. Kärnmedlemmarna är bara ett 10-tal, men församlingen säger sig ha ett 100-tal ständigt återkommande besökare. Brobyggarna har figurerat i medierna dels då en medlem blev kidnappad och utsatt för ett avprgorammeringsförsök (föräldrarna dömdes för det) och dels då Veli Sergei personligen dömdes för buggning.

 

Centrumkyrkan i Sundbyberg

Grundades 1986 av den kontroversielle pingstpastorn Stanley Sjöberg. Sedan 2007 är Carin Dernulf föreståndare. Centrumkyrkan i Sundbyberg säger sig vara en ekumenisk kyrka som vill förhindra sekterism och splittring, men har av många andra betraktats som en sekt. Idag har församlingen omkring 700 medlemmar.

 

Evangelisk-Ortodoxa kyrkan/S:t Petrus församling

En församling i Halmstad med ett 50-tal medlemmar, övriga evangelisk-ortodoxa kyrkor finns i USA och Kanada. Evangelisk-ortodoxa kyrkan är en protestantisk rörelse som försöker gå tillbaka till den (ortodoxa) urkristendomen.

 

Evangeliska-lutherska kyrkan i Sverige

Evangeliska-lutherska kyrkan i Sverige uppstod ur S:t Martins församling i Stockholm och har en nattvardsgemenskap med evangelisk-lutherska församlingen en i Bengtsfors (S:t Petri) och ingår i en kyrkogemenskap med Lutherska Konkordiekyrkan. Vill verka helt i den lutherska reformationens anda.

 

Finlands förebedjare/Folkets förebedjare

En mycket omskriven sekt med rötter i laestadianismen. Grundades på 1960-talet av finska Laila Heinonen, en mycket kraftfull kvinna som säger sig ha profetiska förmågor. Har ett 80-tal medlemmar i Sverige, ett 100-tal i Finland och ett 20-tal i Norge.

 

Församlingen Arken

25-årig kristen karismatisk församling med huvudsäte i Kungsängen med över 500 medlemmar. Leds av paret Gunnar och Linda Bergling. Är mycket missionerande, driver bibelskola och bokklubb, har ett evangelisationsteam och ett helandecenter med mera. Här är deras hemsida.

 

Hope of God (Guds hopp)

Thailändsk kristen missionsrörelse med internationell spridning. Det finns en församling i Sverige, i Stockholm.


 Knutby Filadelfia

Förmodligen Sveriges mest omtalade församling. Den bildades redan 1921 som en ganska vanlig pingsförsamling i uppländska Knutby. Efter några år av dynamik stagnerade verksamheten, och 1985 hade församlingen bara 27 medlemmar, de flesta äldre. De stora förändringarnas vindar började blåsa i början av 1990-talet då Åsa Waldau inbjöds till församlingen, och 1993 blev hon pastor. Med henne som ledare tog verksamheten fart. Det startades bl a en bibelskola och en missionsverksamhet. Åsa Waldau reste runt i Sverige och predikade och allt fler anslöt sig - flertalet var unga, som vuxit upp inom pingst. Omkring år 2000 började pingströrelsens centrala ledning reagera på en del avvikande beteenden inom församlingen. Den leddes (och leds) och sex pastorer, det förekom spekulationer om att Bibelns "Kristi brud" skulle vara en nu levande person, och att denna möjligen skulle kunna vara Åsa Waldau och så vidare. Men omvärlden fick inte upp ögonen för församlingen förrän i januari 2004 då en församlingsamlingsmedlem sköts till döds och då en annan skottskadades. Det visade sig att dådet utfördes av en ung kvinnlig församlingsmedlem, därtill manipulerad av en av pastorerna, Helge Fossmo. Den döde var Helges fru och det framkom snart att även hans tidigare hustru avlidit under mystiska omständigheter. Fokus riktades inte bara på Helge och den kvinnliga förövaren och deras utomäktenskapliga relation, utan på hela församlingens syn på sex, moral och på församlingens ledare Åsa Waldau. Konspirationsteorier om att hon egentligen låg bakom florerade ... Idag har Åsa Waldau klivit av rollen som pastor, men är kvar i församlingen. Och Knutby Filadelfia, som uteslöts ur Pingst, lever också kvar. På församlingens hemsida uppges det nuvarande medlemsantalet till 92, medan det före mordet och mordförsöket var strax över 100.

 

Kraftfällan

Ung församling i Järfälla, under ledning av ”Profeten” Mikael och Sanna Enroos. På internationell nivå driver han också organisationen Revival Vision International. Fokuserar mycket på helande och under. Församlingen Krafkällan driver också Shabbat TV.

 

Kristadelfianerna

Religiös rörelse som bygger på kristna tankar. Uppstod i USA på 1800-talet och har bedrivit en viss verksamhet i Sverige sedan 1960-talet. Wikipedia har en artikel om dem.

 

Kristet Center Syd/Kingdom Center

Kristet Center Syd startade 1989 genom att två församlingar i slogs samman. Enligt flera tidigare medlemmars berättelser var till en början intentionerna god och entusiasmen stor. Genom sammanslagningen fick den nya församlingen 350 medlemmar, ett gammalt nöjespalats köptes och rustades upp och gjordes om till möteslokaler, aktiviteterna flödade, bl a skapades ett vildmarkscenter, numera heter det Lone Star, som blev den ekonomiska basen för verksamheten och församlingen startade också en egen skola. Problemen kanske började med att pastorn från den ena av församlingarna hoppade av (ganska tidigt) och Christer Segerliv blev ensam pastor. Med tiden utvecklade han alltmer despotiska tendenser, hans humör och ork skiftade dramatiskt, vilka många drabbades av, han trodde sig ha förmåga att se vilka som var demonbesatta och demonutdrivning blev ett allt vanligare inslag på gruppens möten. En stor händelse i församlingens historia var när pastor Ulf Ekman kom på besök, men några år senare uteslöts Kristet Center Syd ur Trosrörelsens gemenskap. Droppen var förmodligen när pastor Christer Segerliv införde "andliga äktenskap", som man kunde ha vid sidan av sitt vanliga äktenskap. Efter uteslutningen från Trosrörelsen sökte församlingen erkännande i USA och döptes om till Kingdom Center. Under årens lopp har allt fler hoppat av och församlingen består nu bara av ett 50-tal personer. En av avhopparna, Margaretha Sturesson, har skrivit en stark skildring av sin sista i rörelsen: Om det så skulle kosta mig livet. En annan avhoppare har skrivit en fin personlig berättelse om rörelsens uppgång i och fall på hemsidan Liv i Frihet.


Kristi Församling/Boston Church of Christ/Churches of Christ

Grundades 1988 av Kip McKean i Boston; USA, men har en lång förhistoria med sekteriska utbrytargrupper som bildats från andra utbrytargrupper, och så vidare. I Sverige startade verksamheten i Stockholm, och bildade snart systerförsamlingar i Göteborg och Uppsala, men dessa har lagts ned. I sin mest dynamiska fas blev gruppen i Stockholm ökänd, men verkar i dag ha lugnat ned sig.

 

Krukmakarens hus

En församling i Mörby med få medlemmar, ett tiotal, men med mycket aktiviteter på schemat. Är knuten till amerikanska The Potter’s House, som grundades av Wayman Mitchell i början av 1970-talet.

 

Livets Ord

Kanske den mest kända ”sekten” i Sverige. Har sitt huvudsäte i Uppsala, men bedriver numera verksamhet över stora delar av världen. I Uppsala har församlingen 3 000 medlemmar. Under senare år har rörelsen blivit mindre kontroversiell och närmat sig övriga frikyrkor. Församlingen var under många år under ledning av Ulf Ekman. I början av 2014 deklarerade han dock något överraskande att han tillsammans med sin hustru tänkte konvertera till katolicismen.

 

Maranataförsamlingen

En rörelse som var mycket apart under norrmannen Arne Imsens ledning. Han talade för rätten att aga barn, fördömde homosexuella och den psykiatriska vården. Efter hans bortgång 1999 fortlever församlingen i en något stillsammare anda.


Nådens Mission/Greater Grace World Outreach

Två församlingar i Sverige med totalt ett 100-tal medlemmar. En fundamentalistisk rörelse med rötter i baptismen och USA. Här är deras gemensamma hemsida.


Pilgrimsfolket i Skåne

Kompromisslös församling med regelbunden mötesverksamhet på tre orter i Sverige. Har ett 25-tal medlemmar. Pastorn i Pilgrimsfolket i Skåne N. A. Ekstén är bland annat känd för sin avoga inställning mot homosexuella, och 2004 anklagades han för att via internet be unga tjejer om nakenbilder.

 

Plymouthbröderna (darbyister)

Världsomspännande rörelse som driver verksamhet på sex-sju orter i Sverige och cirka 250 medlemmar (inklusive barn). Bland annat har de en friskola. Plymouthbröderna är en relativt sluten rörelse med tät familjegemenskap och en ålderdomlig kvinnosyn. Wikipedia har en artikel om dem.

 

Sweden Church of Christ 

Churches of Christ är ett världsomspännande nätverk av församlingar av väckelsetyp. Numera är den etablerad även i Sverige, närmare bestämt i Täby.

 

Trosrörelsen (Församlingar med anknytning till Livets Ord)

Fristående, men ändå inspirerade av Livets Ord finns det 38 församlingar i Sverige som ingår i den så kallade Trosrörelsen. Totalt har dessa församlingar omkring 6 000 medlemmar och finns spridda från norr till söder. Exempel är Södermalmskyrkan i Stockholm, Bibelcentret i Sundsvall, Kristet center i Örebro och Församlingen Fristaden i Uddevalla.

 

Vineyard

Relativt nystartad rörelse med rötter i USA. Har i Sverige ett 10-tal församlingar och husgrupper med totalt 800-1000 medlemmar. Uppmärksammades i medierna på 1990-talet då medlemmarna levde ut sina känslor på ett ohämmat sätt under bönemötena. Här Vineyards presentation av sig själva.

 

1.6. Övriga samfund, rörelser och församlingar med Bibeln (eller en egen version av Bibeln) som grund

Efraims budbärare

Väckelserörelse som grundades av svensk-amerikanen Charles Lee 1870. Efraims budbärare för numera en tynande tillvaro. Har ett 25-tal medlemmar i Sverige.

 

Familjen, f d Guds barn/Fristående Missionärers sällskap

Familjen är en av de mest ökända sekterna, som länge styrdes av David Berg. I dag är rörelsen mindre avvikande, men är inte heller särskilt expansiv. Det finns ett 100-tal heltidsverksamma svenskar över hela världen, varav ett tiotal bor i Sverige.

 

Fria Katolska Kyrkan

Fria Katolska Kyrkan är esoterisk grupp med 10-25 medlemmar som är inriktad på det kristna mysteriet, gnosticism och fördold kunskap.

 

Jehovas Vittnen/Bibel- och traktatsällskapet Vakttornet

Gammal internationell religiös rörelse som behållit sin sekteriska profil. Anser att alla andra grupper är sekter, eftersom de inte följer Guds sanna bud. Fortsatte att växa när övriga frikyrkor krympte från och med 1970-talet, men verkar nu också ha stagnerat. I Sverige har Jehovas Vittnen 359 församlingar och 23 393 aktiva förkunnare. Omkring 40 000 brukar närvara vid rörelsens största högtid, den så kallade Åminnelsen.

 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormoner)

En gigantisk rörelse med sin bas i Salt Lake City i USA. Uppger sig ha tolv miljoner medlemmar, varav flertalet bor utanför USA. Särskilt i USA finns det flera sekteriska utbrytargrupper från Mormonkyrkan. Mormoner har länge bedrivit missionsverksamhet i Sverige och har här ett 50-tal församlingar med omkring 9 000 medlemmar.

www.jesukristikyrka.se

 

Kristen Vetenskap/Christian Science

En föregångare till New Age som grundades i slutet av 1800-talet. Lägger stor tonvikt på sambandet mellan kropp, själ och ande. Kristen Vetenskapkyrkor finns i tre svenska städer och totalt finns det mellan 100 och 150 medlemmar

 

Kristensamfundet

Antroposofernas egen kyrka. Den enda kristna kyrka som syftar till att avveckla sig själv när tiden är mogen. Betraktar kristendomen som ett nödvändigt men temporärt stadium. Kristensamfundet har 4 församlingar och 5 filialförsamlingar med totalt 350 ca medlemmar.

 

Liberala katolska Kyrkan

En helt fristående internationell organisation som hävdar att de grundar sina gudstjänster på urkristendomens mystika och sakramentala grund och att de ger medlemmarna frihet att tolka kristendomen på de sätt de vill. LKK har i Sverige 8 församlingar med omkring 600 medlemmar.

 

Nya kyrkan (Swedenborgare)

Efter Swedenborgs död grundades en kyrka i hans anda. Flest antal anhängare finns det i USA. I Sverige har Swedenborgskyrkan 2 församlingar med cirka 150 medlemmar.

 

Nyapostoliska kyrkan

Stor internationell rörelse som ivrigt väntar på Jesus snara återkomst. I Sverige har Nyapostoliska kyrkan åtta församlingar med omkring 500 medlemmar.

 

Vännernas Samfund i Sverige/Kväkarna

Gammal kristen rörelse som fokuserar på den inre kontakten med Gud. Kväkarna har andakter på nio orter i Sverige och cirka 100 medlemmar.

 

2. Religioner av främreasiatiskt ursprung

2.1 Judendom

Judendomen har en av de äldsta religiösa traditionerna som finns och som utövas än idag, och många av dess texter och traditioner är centrala även för andra abrahamitiska religioner. Judisk historia och handlingslinjer har på så sätt påverkat andra religioner såsom kristendom, islam och bahá'i.

 

Judiska Centralrådet i Sverige

Judiska Centralrådet bildades 1954 och är en sammanslutning av Sverige judiska församlingar med omkring 8 000 medlemmar

 

2.1.1 Judiska ortodoxa inriktningar 

Chabad Lubavitch

Det finns omkring 40 grupper i världen som kallar sig chassider, en särskild ortodox gren av judendomen med rötter i östra Europa. En av dessa grupper är Lubavitchgrenen (efter staden Lubavitch i Ukraina), också känd som Chabad. Den är numera en internationell rörelse med bas i USA. Sedan 1990-talet finns den också representerad i Sverige, församlingar har etablerats i Göteborg, Malmö och i Stockholm.

 

2.2 Islam och därmed relaterade riktningar

Islam är en monoteistisk, abrahamitisk religion, som räknar Muhammed (cirka 570-632) som den sista i en lång rad av profeter och Koranen som sin uppenbarade heliga skrift. Ordet islam, bygger på den arabiska roten s-l-m. Islam betyder underkastelse eller överlämnande. En muslim defineras alltså som en person som underkastar sig Guds vilja. En nyare, vida spridd, muslimsk förklaring av begreppet islam innefattar både underkastelser och fred, eftersom en avledd form av roten s-l-m betyder fred, eller frid.


Med sina c a 1,5 miljarder anhängare är den i dag världens näst största religion. Flertalet muslimer bor i länder som ligger i det område vi numera kallar tredje världen, och som inte genomgått samma industrialiserings- och moderniseringsprocess som länder i den industrialiserade och post-industri världen. De största muslimska länderna ligger utanför arabvärlden (där islam föddes och växte fram). Egypten, som är den största muslimska nationen med arabiska som officiellt språk, kommer först som nummer fem i statistiken över länder med stora muslimska befolkningsgrupper - efter Indonesien, Pakistan, Indien och Bangladesh. I de stater som tidigare tillhörde Sovjetunionen finns stora muslimska folkgrupper. I Iran, Afghanistan, hela arabvärlden och flera länder i Nordafrika är islam den största religionen. Söder om Sahara är muslimerna i majoritet i Senegal, Mali, Niger och Tchad. Islam fanns i Europa redan på 700-talet, i Andalusien i södra Spanien. Ända sedan medeltiden har Islam också haft ett starkt fäste på Balkan. Från 1950-talet och framåt har många muslimska invandrare och flyktingar


Inom islam finns två huvudinriktningar, sunni och shia, men också inom båda dessa riktningar har de lärde många olika uppfattningar av hur de religiösa texterna ska förstås. Det finns också många muslimska utbrytargrupper, som gått sin egen väg - av fri vilja eller därför att de blivit utstötta och förföljda av den muslimska majoriteten. Dessutom har varje enskild människa sin egen tolkning av verkligheten. Man kan säga att det finns flera islam. Det är viktigt att komma ihåg att alla "muslimer" inte är särskilt troende. Många har inte något förhållande alls till religionen. Att stämpla alla som kommer från "muslimska länder" (där Islam alltså är den dominerande religionen) som "muslimer", och att alla dessa skulle ha samma förhållande till religionen eller vara lika relgiösa, är alltså helt fel.

 

Begreppet islamist är förknippat med "islams uppvaknande". Det skedde ungefär samtidigt som det i Indien uppstod många hinduiska reformrörelser, och båda dessa "uppvaknanden" kan ses som en reaktion på kolonialismens förtryck. Islamiströrelsen (mer om den nedan) växte fram i början av 1900-talet, men slog igenom på allvar först i slutet av 1960-talet. En islamist definieras vanligen som en person för vilken det islamiska budskapet är ett enhetligt system som inbegriper alla livets enskildheter. Islamism är alltså uppfattningen att islam inte bara rör de andliga aspekterna av den enskildes liv, utan hela det politiska, sociala och ekonomiska samhällssystemet. Åtskilliga islamister ser fattigdomen och det politiska förtrycket i den muslimska världen som ett resultat av att islam inte fått spela sin viktiga och centrala roll i det offentliga rummet. Många av de islamistiska rörelserna som växte fram under 1900-talet betonade därför starkt det politiska budskapet i islam. Termerna islamism och islamister betecknar därför numera framför allt islams politiska reformrörelse och dess aktörer. Det är bland islamister som vi framför allt finner sekteristiska tendenser, och det är alltså dessa som är mest intressanta i det här sammanhanget.

 

För den som vill läsa mer om islam kan Jan Hjärpes bok Islam, lära och livsmönster, vara en bra introduktion. Den är väldigt enkel och klar. Mer omfattande är Anne Sofie Roalds Islam - Historia, tro och nytolkning. Den ger en betydligt djupare förståelse för islam, delvis därför att den har ett visst inifrånperspektiv. Fast den är också mycket gedigen och fylld av fakta.

 

2.2.1 Etniska muslimska grupperingar

Några exakta siffror på antalet muslimer i Sverige finns inte. Det är också i hög grad en definitionsfråga. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) beräknade år 2005 antalet ”betjänade”, aktiva, muslimer till 100 000. Muslimerna är organiserade på en rad olika sätt. Som referensgrupp gentemot SST fungerar Islamiska samarbetsrådet. I detta råd ingår fyra riksorganisationer: Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FIFS), Sveriges Muslimska Förbund (SMuF), Svenska Islamiska Församlingarna (SIF), Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), som tillhör den turkiska så kallade sülemanlirörelsen. FIFS och SMuF ingår i lobby- och paraplyorganisationen Sveriges Muslimska Råd och förfogar också gemensamt över Islamiska informationsföreningen (IIF), som bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg och Lund. Utöver de statsbidragsberättigade riksorganisationerna finns också Islamiska Riksförbundet i Sverige (IRFS), Bosnien-Hercegovinas Islamiska Riksförbund i Sverige och Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) samt Sveriges unga muslimer.

 

Mångfalden i den svenska muslimska miljön har bland annat lett till två tendenser: ökad protektionism och isolering och avståndstagande till andra, alltså sekteriska tendenser, å andra sidan har mångfalden och mötet med det svenska samhället lett till en fördjupad diskussion om vad det innebär att vara muslim. På senare år har det också talats om en radikalisering av muslimer även i Sverige. Bland annat har Stora Moskén i Stockholm, vid Björns trädgård, fått kritik. Flera av styrelsemedlemmarna i Islamiska Förbundet i Stockholm, som driver moskén, har kopplingar till radikala Muslimska Brödraskapet. Flera av personerna som regelbundet besöker moskén har sympatier med terroristverksamhet. I moskén har det ordnats konferenser med mycket konservativa föreläsare och hetsande predikningar på arabiska har fått förmildrande simultantolkningar till svenska. I södra Sverige har extrema muslimska grupper gjort värvningsförsök bland unga muslimer, med en viss framgång.

 

Det finns minst två bra böcker om islam i Sverige: Muslim i Sverige, av Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald, och Blågul islam? Muslimer i Sverige, med Svanberg och Westerlund som redaktörer.

 

2.2.2 Islamism
Man kan inte alls sätta likhetstecken mellan islamism och terrorism, även om det kan verka så när man får information i medierna om olika terrordåd. För det första ska det sägas att begreppet islamism började användas bland intellektuella i Frankrike på 1960-talet för att definiera moderna former av politisk islam som huvudsakligen uppstått under 1900-talet. Inom islam har det funnits reformrörelser med politiska förtecken åtminstone sedan 1600-talet, men man kan säga att islamismen föddes som en reaktion på västvärldens kolonialism. Även Palestinafrågan har gett upphov till islamistiska rörelser, ine minst militanta sådana. Ett par av islamismens viktigaste ideologer är indiske Sayyid Abu'l-A'la Mawdudi (som pläderade för en separat muslimsk stat, Pakistan, när Indien skulle befrias från den engelska kolonialmakten) och egyptiska Sayyid Qutb (som var Muslimska brödraskapets chefsideolog). Det gemensamma med dessa är att de förenar modernt, västerländskt politiskt idéstoff med en puritansk syn på islam. De som anses vara islamister använder i regel inte begreppet om sig själva eller om andra som delar deras uppfattningar. Islamist har precis som ordet sekt fått en pejorativ, negativt värdeladdad, betydelse.

Inom den islamistiska rörelsen finns såväl moderata demokratiska partier som extremistiska militanta grupper.
Ett berömt exempel på islamistiska grupper är Muslimska brödraskapet (al-ikhwan al-muslimun) Den grundades av Hasan al-Banna och var i början en reformistisk rörelse med fokus på sociala projekt. Palestinakonflikten gjorde att den delvis blev en militant rörelse, men numera är den återigen mer moderat. Ur den har det vuxit fram många nutida grupper, som militanta Islamiska Jihad (bröt med Muslimska brödraskapet av dem som ville blir mer våldsamma på grund av Palestinafrågan), den palestinska Hamasrörelsen (som bröt med Muslimska brödraskapet under intifadan 1987), Hizh al-tahrir (Islamiska befrielsepartiet). En annan känd inriktning är den en saudiarabiska wahhabismen eller salafismen, som fått ett stort inflytande genom att det saudiska kungahuset är wahhabiter och salafiter och ser till att oljepengar används till att stödja moskébyggen, muslimska skolor med mera runt om i världen. Bland annat har den Stora moskén i Stockholm delvis finansierats genom donationer från Saudiarabien. En del svenskar, liksom andra européer åker till Saudiarabien och studerar islam i skolor som är präglade av den salafitiska inriktningen. De återvänder sedan och undervisar andra. Wahhabismen och salafismen anses inte vara militant, men däremot fundamentalistisk. Renlärighet betonas starkt. Införandet och användandet av hårda sharialagar står på agendan.

I motsats till de sunnitiska rörelserna, som växte fram redan tidigt på 1900-talet och framåt, blev tendensen inom shia en allmän politisering av ulama (de islamiska lärde), vilket var en reaktion mot shahens modernisering av det iranska samhället. Shahen försökte minska ulamas makt, och det var det sammanhanget som Ayatollah Khomeini blev populär. Han ledde sedan en revolution som 1979 störtade shahen, och sedan dess har ulamas makt i Iran varit mycket stor. Av shiitiska rörelser utanför Iran har den libanesiska Hizbullah-organisationen gjort sig mest känd. Under det att Amal var den största politiska shiaorganisationen på 1970- och 1980-talen, kom Hizbullah (Guds parti) i blickpunkten under den israeliska ockupationen av södra Libanon. Numera är det en stark organisation som är både socialt och partipolitiskt aktiv, och den för fortfarande en kamp mot Israel i form av militära aktiviteter i gränsområdet mellan Libanon och Israel.

På den indiska subkontinenten växte det fram islamistiska rörelser som en reaktion på brittisk kolonialism. Det finns huvudsakligen två inriktningar, barelwi- och deobandi-rörelserna. Av dem är deobandirörelsen mer laginriktad och har en rationalistisk tolkning av islam. Det är deobandirörelsen som talibanrörelsen växt fram. Talibandrörelsen har sina rötter i religiösa deobandiskolor i Pakistans gränsrområde mot Afghanistan. Jamaat-i-tabligh, som bland annat fått starkt fäste i Norge, Danmark, Belgien och Storbrittanien, har också emanerat ur deobandirörelsen. En tredje islamistisk rörelse med ursprung i deobandiskolorna är Jamaat-i-islami (grundat av ovan nämnde Abu Ala al-Mawdudi), som inte bara har ett starkt inflytande i Pakistan, utan även Storbrittanien, USA och de skandinaviska länderna. I Storbritannien finns exempelvis välkända Islamic Foundation i Markfield utanför Leicester. Även barelwi-rörelsen har några i dag kända företrädare, såsom World Islamic Mission (WIM) och Idara Minhaj-ul-Quran.


En del av islamismen har utvecklats i militant riktning. Ett känt exempel är Islamiska Jihad, som kan ses som en utbrytargrupp från Muslimska brödraskapet, skapad av militanta förespråkare. I Egypten blev Jamaat al-Jihad känd för mordet på president Anwar al-Sadat 1981. I Algeriet har GIA (väpnade islalmiska gruppen) utfört många militära aktioner inne i landet. Störst uppmärksamhet har förstås nätverket al-Qaida fått. Många muslimer tar avstånd från det som de ser som terror, men flera stödjer aktiviteter som de anser vara frihetskamp. Urskiljningslösa sprängattentat i väst fördöms av en absolut majoritet, medan självmordsbombningar inne i Israel enligt flera är legitimt islamiskt handlande. Man kan se de militanta grupperna som ett uttryck för maktlöshet, att hatet gror på grund av fattigdom och politiska och sociala orättvisor. Palestinafrågan är central för de flesta våldsbejakande extremisterna. Men en del av Al-Qaidas sympatisörer är rika, och finns i synnerhet på den arabiska halvön. Det handlar därför inte enbart om en social kamp, utan också om en politisk och ideologisk sådan, där islams världsbild står mot den västerländska, sekulära.

Kända "islamister" i Sverige
(som alltså inte själva ser sig som islamister, utan bara goda muslimer), är poeten Mohamed Omar, som tidigare varit moderat muslim men som efter Gazakriget 2009 radikaliserades, och göteborgaren Anas "Abu Malik" Khalifa, som efter en period som "värsting" blev omvänd och förvandlad till en karismatisk predikant. Anas Khalifa driver en egen blogg, men har inte gjort några inlägg sedan 2009. Dock fortsätter han sin verksamhet som predikant, bland annat i en liten moské i Hjällbo och en i Kungälv. Han är även aktiv i TUFF, Troende Unga Framtida Förebilder, där en relativt fundamentalistisk islam predikas. TUFF har sina lokaler i samma hus som Göteborgs största moské, Bellevue, som också blivit ett känt tillhåll för islamister, dock ej militanta enligt Säpo. Bellevuemoskén drivs av Islamiska sunnicentret som domineras av somalier. TUFF riktar sig främst till "bröder", men har också en systerorganisation, TUFF-systrar, som har en egen blogg. Anas Khalifa predikar inte bara i Göteborgstrakten, utan också i en moské i Helsingborg och i Abu Bakr As-Sideeq-moskén på Ramels väg i Malmö. Även Islamiska kulturföreningen - en av Malmös källarförsamlingar - ger utrymme åt TUFF och Anas Khalifa.

En annan person som jobbar för muslimsk väckelse är en före detta småkriminell brottartalangen Faik Rustemi, som även kallar sig Omar Shehidi. Han verkar i Malmö. Bjuder in föreläsare till sin källarlokal på Bennets väg och missionerar för gamla kompisar som fortfarande håller på med droger och brott. Uppgifterna om Faik Rustemis mycket radikala hållning kommer från en intervju i Sydsvenska Dagbladet, och det ska påpekas att Faik Rustemi har anmält Sydsvenskan för förtal. Hans uttalanden har förvrängts menar han. En liten moské bakom ungdomsgården Kreativitetshuset i Rinkeby har också gjort sig ökänd som ett tillhåll för islamister. De har protesterat mot ungdomsfester i området och det har till och med förekommit att de gett utrymme för personer som rest runt i Sverige i försök värva ungdomar till militanta Al-Shahabab. På senare tid har det också vuxit fram en konkurrerande grupp till Al-Shahabab, Hizbul-Islam, som leds av Ali Yasin Mohamed - bosatt i Rinkeby!

En anledning till att det ännu inte bildats något organiserat motstånd mot radikalisering och sekterism, avhopparföreningar med mera, inom islam i Sverige är säkert att dem som utsätts för påtryckningar från fundamentalistiska muslimska grupper, värvningsförsök och såvidare är dem som redan är muslimer, och därmed tillhör kategorin "invandrare". Dem står alltså relativt sett redan utanför samhällets gemenskap. Det är ett känt fenomen att reaktioner mot medlemskap i sekteristiska grupperingar blir kraftiga först när den etablerade medelklassens unga går med i sådana sammanslutningar. Fast man har reagerat på regeringsnivå och inom Säpo. Säpo har sedan länge kartlagt vad de kallar våldsbejakande islamistiska extremister, och regeringen, med justitieminister Beatrice Ask, är i skrivande stund på väg att lägga fram en nationell handlingsplan.

För en allmän introduktion till islamismens historia och framväxt kan Jan Hjärpes Politisk islam fungera. Ann Sofie Roald tar också upp islamismen i de två böcker jag nämnt ovan: Islam och Muslim i Sverige. Den senare tar förstås upp radikaliseringen av muslimer just i Sverige.

 

2.2.3 Samfund och riktningar relaterade till islam

Ahmadiyya

Ahmadiyya är en internationell rörelse med rötter i Indien. Den accepteras inte av andra muslimska grupper, men är själva toleranta mot andra. I Sverige driver Ahmadiyya sedan länge en egen moské i Göteborg.

 

Aleviterna

Aleviterna är en turkisk minoritetsgrupp, som i sin ideologi och i sin verksamhet står sufismen (den islamiska mystiken) nära. I Sverige är en del Aleviterna organiserade i Föreningen Kulturcentrum för Aleviterna i Sverige, som har en egen Facebookgrupp.

 

Sufiordnar

Sufismen kan förklaras som den mystika eller esoteriska sidan av Islam. Flera sufiordnar finns representerade i Sverige. Den största är den turkiska Süleymaniströrelsen, som är en gren av Naqshbandiyya, en turkisk orden som också har andra grenar i Sverige samt särskilda grupper för bengaler och albaner. Andra etniska ordnar som finns i Sverige är Chistiyya, Qadiriyya, Mouridiyya och Tijaniyya (de två sistnämnda är afrikanska). Det finns även två iranska ordnar, som även vänder sig till svenskar: Nimatullahi och MTO Shahmaghsoudi.

 

3. Indiska religioner

Till indiska religioner räknas bland annat hinduism, buddhism och sikhism. Inom hinduismen finns det nästan ett oräkneligt antal riktningar och sekter, och även buddhismen och sikhismen har drabbats av många splittringar. Förutom buddhismen är inte indiska religioner traditionellt sett missionerande, men dels har dem spritts genom diasporagrupper och dels medförde kolonialismen en reformation inom hinduismen som gjorde att det bildades missionerande grupper. Senare decenniers globalisering har också medfört att tillgängligheten till främmande religioner ökat. Buddhismen är nog den religion som fått störst genomslag i väst och det har med tiden utformats en särskild västerländsk buddhism. Motsvarande utveckling har också skett inom hinduism och sikhism. 

3.1. Hinduiska grupperingar

Det finns omkring 4 000-5 000 hinduer i Sverige, varav merparten av medlemmarna är ”etniska” hinduer. De har kommit till Sverige genom invandring, arbetar här på ambassaden och så vidare. Medlemmarna i vad jag här kallar nyhinduiska rörelser och rörelser med hinduisk bakgrund består huvudsakligen av västerländska konvertiter. Det ska dock påpekas att de ”etniska” hinduiska templen i Sverige också drivs av vad man skulle kunna kalla nyhinduiska rörelser. De är organiserade enligt västerländska principer, något som var främmande för hinduismen fram till slutet av 1800-talet. Dessa rörelser startar både tempel och bedriver mission, både i Indien och i Västerlandet. Det motsatta är också ett faktum: En nyhinduisk rörelse som ISKCON, Krishnarörelsen, lockar även många indier, både i Västerlandet och i Indien.

Flera av de hinduiska organisationerna, inklusive en del nyhinduiska, har gått samman i ett gemensamt samfund, Hinduiska samfundet i Sverige (HSS), bland annat med syftet att kunna få statsbidrag. Ett samfund måste nämligen ha minst 5 000 medlemmar för att kunna få ett så kallat verksamhetsbidrag från SST, Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund.

 

3.1.1. Etniska hinduiska grupperingar

Betydande hinduiska grupperingar finns i Stockholm, Mariestad och Jönköping. I Stor-Stockholm finns det ett tempel i Sollentuna som framför allt samlar nordindier (Hindu Mandir Society) och ett i södra Stockholm som samlar sydindier (Hindu Culture Maintain Centre) och en organisation för bengaliska hinduer (Bangiya Sanatan Samaj). I Mariestad heter den hinduiska föreningen Asian Culture Society och i Jönköping Hindu Union.

 

3.1.2. Nyhinduiska rörelser och rörelser med hinduisk bakgrund

”Amma”

Mata Amritanandamayi, känd som Amma, och berömd för sina kärleksfulla kramar. Ibland gör hon världsomspännande turnéer, och besöker då även Sverige. Här har Amma ett 25-tal trogna anhängare.

 

Amma och Bhagawan/Onenessrörelsen

Den indiska gurun Bhagawan och hustrun Amma började sin verksamhet redan på 1980-talet, men slog igenom först i början på 2000-talet. Mer än 700 svenskar har genomgått Bhagavans dyra så kallade 21-dagars kurs i Indien, eller den typ av kurser som föregick denna eller de kurser som numera ersatt 21-dagarskursen, och blivit hans lärjunge. Bhagavan har ändrat sin lära och sina metoder flera gånger, men genombrottet kom när han började utlova upplysning till alla genom en enkel handpåläggning, så kallad diksha. Bhagawans rörelse har bytt namn flera gånger, men har de senaste åren hetat Oneness (University). I Sverige finns det många ställen där hans lärjungar regelbundet ger diksha. Oneness Nordic heter hemsidan som är den samlande hemsidan för de hängivna i de nordiska länderna.

 

Ananda Mandala Yoga Center

Drivs av ett par som först verkade inom Skandinavisk Yoga och Meditationsskola under den danske swamin Janakananda, sedan gick de över till Satyananda och nu har de som många andra hittat Amma och Bhagavan. Ananda Mandala Yoga Center ordnar kurser i yoga och meditation och retreater.

 

Ananda Marga

Bedrev tidigare en ganska livlig verksamhet i Sverige och hade flera centra. Efter flera olika skandaler flera olika skandaler försvann rörelsen mer eller mindre från Sverige. Endast utländska missionärer kom hit då och då. Men nu har rörelsen åter en lokal i Stockholm, och det lär finnas ett center utanför Ydrefors, Prashiksasna Math.

 

Art of Living Foundation/Sri Sri Ravi Shankar

Sri Sri Ravi Shankar är en ständigt leende guru med långt hår och skägg och en gäll röst. Han har lärjungar och centra i alla nordiska länder. Den internationella organisationen heter Art of Living Foundation, så även i Sverige, som har en egen hemsida.

 

Aummeditation/Humaniversity

AUM står i det här sammanhanget för awarness, understanding och meditation. En aummeditation tar 2,5 timmar och är ett slags självutforskningsprocess. Grundades av Veeresh Denny Sanchez-Yuson, en lärjunge till Osho alias Bhagavan Rajneesh (se nedan). Här är mer information.

 

Auroville International Sweden

Den indiske gurun Shri Aurobindo hade en vision om att bygga en helig stad där medborgarna skulle uppleva en mänsklig enhet. Staden fick namnet Auroville och är belägen i sydöstra Indien, nära Pondicherry. Auroville befolkas i dag av omkring 1500 människor från hela världen. I Sverige finns en förening med ett 20-tal medlemmar som vill informera om Auroville.

 

Babajis Kriya Yoga

Babajis Kriya Yoga grundades av den indiske gurun Babaji. Turerna kring honom och hans organisation har varit många, men finns kvar än i dag. Flera enskilda lärare fortsattei Sverige har hoppat av organisationen, men har ändå fortsatt att lära ut Babajis Kriya Yoga. Den mest kända av dem är nog Tomas Frankell. Enligt rörelsen internationella hemsida har det sedan 1982 funnits ett Haidakan baba Center i Stockholm, och 1992 grundade rörelsen ett ashram ute på Väddö, norr om Stockholm: Sambasadashiva Dham.

 

Brahma Kumaris

Indisk rörelse som grundades 1937. Har 8500 centra runt om i världen, varav ett i Sverige. Här verkar ett 10-tal lärare och ett 100-tal personer har regelbunden kontakt med centrat.

 

Elan Vital, f d Divine Light Mission

Divine Light Mission startades av ”tonårsgurun” Maharaji Prem Rawat på 1970-talet i USA och fick snabbt en stor spridning. Men bara efter några år blev det tydligt att gurun inte kunde motstå västerlandets frestelser. Han gifte sig och började leva ett stillsamt familjeliv, rik genom lärjungarnas hängivna gåvor. Samtidigt fortsatte han med förmedla sitt budskap till världen, genom en rörelse som fram till 2010 kallades Elan Vital. Numera fortsätter en annan organisation, Words of Peace Global, att sprida Maharajis budskap, och den ber liksom Elan Vital tidigare om donationer. Maharaji verkar fortfarande ha några anhängare i Sverige, som bland annat hjälpt till med en ganska intetsägande hemsida med Maharajis budskap.

 

Gangaji

Gangaji kallar sig en amerikansk kvinna som säger sig vara ”upplyst”. Hon reser runt i världen och erbjuder så kallade satsangs, att sitta tillsammans med henne och uppleva frid. Gangaji har ett fåtal anhängare i Sverige.

 

Krishnarörelsen, ISKCON

Krishnarörelsen, vars officiella namn är ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, är nog den mest kända indiska rörelsen i Sverige. ISKCON grundades av den bengaliske gurun Swami Bhaktivedanta och har gått igenom en lång historia av tidig relativ framgång och sedan många motgångar och skandaler. Bland det mest uppseendeväckande är att barn på rörelsens egna skolor, särskilt den i Vrindavan i Indien, har utsatts för sexuella och andra övergrepp. Krishnarörelsen kom till Sverige på 1970-talet, upplevde en viss blomstringsperiod men är i dag inte lika synlig. Verksamheten fortsätter dock, på ett mindre fanatiskt och sekteriskt sätt. Ett femtiotal svenskar bor i det kollektiv som finns utanför Stockholm, Almviks gård och några bor i anslutning till centren i Stockholm och Göteborg. Betydligt fler, kanske ett par tusen, är stödjande ”församlingsmedlemmar”. Rörelsen driver också restauranger Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Natha Yoga Center

Natha har filialer i Karlskrona, Malmö och Stockholm och går också under namnet Esoterisk Yoga, EOY. EOY är en gren av en esoterisk internationell yogarörelse som heter MISA, Rörelsen för Andliga Integration i den Absoluta. Grundaren, Gregorian Bivolaru såg som mycket kontroversiell i sitt hemland Rumänien och kontrollerades ständigt av säkerhetspolisen, i två år satt han i fängelse och slutligen lämnade han landet och sökte asyl i Sverige – och fick det. MISA sägs ha 35 000 medlemmar.

 

Osho-rörelsen/Bhagawan-rörelsen

Under 1970- och 80-talet drogs många till den radikale, frispråkige och mycket kontroversiella indiske gurun Bhagavan Shree Rajneesh, som sedermera döpte om sig till Osho. För den breda allmänheten blev han mest känd för sina extravaganta vanor. Osho bar kostbara klädnader, smycken och ägde bortåt 100 Rolls Royce. Han gick hädan 1989. Det internationella huvudcentret är beläget i Poona i Indien. Omkring ett tusental svenskar blev initierade i rörelsen och förr fanns det centra i Stockholm och Göteborg. De är numera nedlagda. Man kan dock återfinna Oshoanhängare i många nyandliga sammanhang, på kursgårdar med new age-inriktning, exempelvis Hällungen och Ängsbacka, bland personerna bakom AUM-meditation, Humaniversity och även bland initiativtagarna till den moderna föreningen Open Heart Tribe, ett nätverk, en ”stam”, som består av 900 nyandliga människor som vill verka för fred och kärlek. Även alternativa centra för healing, terapi och personliga utveckling som Bara Vara och Mullingstorps kursgård är starkt influerade av Oshos tekniker och tankar. I Danmark finns ett center som bevarat den gamla andan i Oshorörelsen, Osho Risk, och som anklagats för att vara en sekt!

 

Sahayoga

Grundades och leds av Shri Mataji Nirmala Devi, känd som Shri Mataji. Hon hävdar att hon 1970 kom på en metod där hon kunde ge ”självupplysning åt tusentals människor på en gång. Hennes vision är att ”transformera hela mänskligheten genom Sahaja Yoga”. Saha Yoga i Sverige har en egen hemsida.

 

Sathya Sai-organisationen i Sverige

Få guruer har en mer välkänd profil än Sathya Sai Baba med sin gigantiska afrofrisyr. Han börjar dock bli gammal, sitter i rullstol och har på senare år anklagats för att hans magiska framkallande av ”helig aska”, ringar, klockor med mera var simpla trolleritrick. Värre är dock anklagelserna om att han utnyttjat unga pojkar sexuellt. Här är engelska Wikipedias sammanfattning av kritiken. Trots anklagelserna finns det fortfarande aktiva grupper med svenska Sai Baba-anhängare på ett tiotal orter i Sverige.

 

Satyananda Yogaskola

Yogaskola som följer i den indiska gurun Swami Satyanandas fotspår. Har kurscentra på fem platser i Sverige samt en kursgård utanför Bollnäs.

 

Siddha Yoga

Siddha Yoga grundades av den kontroversiella gurun Swami Muktananda, som hävdade att han kunde ge upplysning genom att överföra en särskild kraft, shaktipat. Detta är en uråldrig tradition, men Swami Muktananda utvidgade den genom att erbjuda 10 000-tals västerlänningar denna initiering, utan några vidare förberedelse. Efter hans frånfälle togs verksamheten över av Gurumayi Chidvilasananda. Rörelsen hade tidigare ett center i Stockholm och en aktiv hemsida, men nu verkar verksamheten i Sverige ligga nere.

 

Skandinavisk Yoga och Meditationsskola

Startades av en dansk guru, swami Janakananda, som var lärjunge till den indiske yogin Swami Satyananda. Skandinavisk Yoga och Meditationsskola driver en omfattande kursverksamhet i Stockholm och Göteborg och på kursgården Håå i Småland.

 

Sri Chinmoy

Indisk guru som under sina 43 år i västerlandet lärde ut meditation, och som använde sig av konst och poesi för att få ut sitt budskap. Shri Chinmoy har etablerat centra i flera nordiska länder, så även i Sverige.

 

Transcendental Meditation, TM

Startades av ”beatlesgurun” Maharishi Mahesh Yogi, som gick hädan 2008. TM är en enkel form av meditation. 80 000 svenskar sägs ha blivit initierade sedan början av 1960-talet, men bara ett fåtal har numera ett djupare personligt engagemang. Kurser fortsätter att ges i Sverige, även om många tagit avstånd från den negativa utveckling mot penningfixering, storhetsvansinne med mera som kritiker mot TM menar påbörjades kring 1975. Mycket dyra kurser, som TM-Sidhi (som skulle få deltagarna att kunna flyga med yogisk kraft), började då erbjudas. Maharishi propagerade för Maharishi-effekten: Om en procent av jordens befolknings skulle börja meditera enligt TM-tekniken skulle jorden bli ett paradis. Han förberedde en ny världsregering med mera. Redan tidigt framfördes kritik mot Maharishi att han skulle ha en svaghet för unga vackra kvinnor, bland annat hävdade John Lennon detta, efter det att hela Beatlesgruppen besökt honom i indiska Rishikesh,

 

3.2. Buddhistiska samfund och grupperingar

I Sverige finns det 4 000-5 000 aktiva buddhister. Liksom vad gäller hinduer tillhör de flesta denna religion genom sin etniska tillhörighet. I nedanstående lista gör jag därför en indelning mellan grupper som framför allt består av ”etniska” buddhister och de som framför allt består av västerländska konvertiter. Av tradition verkar det som om sekterism med karismatiskt ledarskap och så vidare vara mindre vanligt bland buddhister, än bland exempelvis hinduer. Detta kan ha sin grund i att grundaren av buddhismen, Gautama Buddha, ofta betonade att hans lära inte var absolut utan bara ett redskap på vägen mot upplysning. Han liknade läran vid en flotta, som man använder för att ta sig över (förvillelsens, okunnighetens) flod. När man är på andra sidan stranden lämnar man den, man bär den inte med sig. En lära kan bli en giftig orm som kan bita den som vandrar på vägen, varnade han. Det gäller att inte vara fäst vid läran. Han betonade också att han inte var någon gud, utan en människa som funnit upplysning. Det kan vi alla göra, menade han, ty vi har potenialen inom oss. Mot slutet av sin levnad uppmanade han sina lärjungar att vara som öar, fristående, oberoende - även om han också betonade den buddhistiska gemenskapen, sanghan, och dess betydelse som stöd i den andliga utvecklingen. Detta förhindrade inte att det snabbt uppstod många splittringar bland Buddhas efterföljare och lokala inriktningar allteftersom buddhismen hamnade i nya sociokulturella kontexter. Det har också funnits och finns sekteristiska buddhistiska grupper och ledare som missbrukat sin ställning. Även den relativt korta västerländska buddhismens historia har med sig sådana exempel i sitt bagage..

 

3.2.1 Etniska buddhistiska grupperingar

Nästan alla traditionella buddhistiska inriktningar finns representerade i Sverige: Sydliga (så kallad Theravadabuddhism) med tempel för lankeser och thailändare, Östliga (så kallad Mahayanabuddhism) med tempel för vietnameser och kineser, Nordliga (så kallad Vajrayanabuddhism eller tibetansk buddhism). Tibetanska tempel, centra, vänder sig dock framför allt till västerlänningar. Antalet immigranter från Tibet är mycket få i Sverige. Även övriga traditionella tempel/kloster får besök av västerlänningar/svenskar. Det gäller exempelvis Stockholm Buddhist Vihara, som leds av lankesiska munkar. Det typiska är att svenskar kommer dit för att lära sig meditera, medan lankeser kommer dit på olika högtider.

 

3.2.2 Nybuddhistiska rörelser

Flera av de "nybuddhistiska" rörelserna ingår i Sveriges Buddhistiska Samråd, SBS. Några har dock av olika anledningar valt att stå utanför.

Arya Maitreya Mandala Orden

Arya Maitreya Mandala Orden grundades redan 1933 av tyske Lama Anagarika Govinda, känd bland annat för sin bok The Way of the White Clouds. Enligt den tyska Arya Maitreya Mandala Orden är det enbart "den vördade Asanga" som är auktoriserad att bära traditionen från Lama Anagarika. Här i Sverige representeras Arya Maitreya mandala Orden av Dietmar Kröhnert som i yngre dagar var med i många olika sekter. På senare är har han konverterat till buddhism och hans buddhistiska namn är Rev. Karunavajra Dhammamitra.

 

Buddhistnunnan Maechi Anita Wallander

Leder framför allt kvinnogrupper i en meditation baserad på burmesisk ockult tradition.

 

Buddhistiska Gemenskapen Triratna, f d Västerländska Buddhistordens Vänner/Stockholms Buddhistcenter

Grundades 1967 av Urgyen Sangharakshita, en engelsman som vistades 20 år i Asien innan han återvände till London. Först grundade han Västerländska Buddhistordens Vänner och sedan FWBO, Friends of the Western Buddhist Order. 2010 drev han igenom en namnändring, efter det att en sådan diskuterats fram och tillbaka under flera år. Numera heter rörelsen Triratna Buddhist Order. I Sverige heter rörelsen Buddhistiska Gemenskapen Triratna, och har ett bokförlag, ett meditationscenter i Stockholm och ett eget retreatcenter utanför Sala.

 

Byakko Shinkokai/The White Light Association

Japansk buddhistisk sekt med ockulta inslag. Bildades på 1950-talet av Masahisa Goi. Byakko Shinkokai bedriver viss mission i Sverige, utan någon större framgång.

 

Diamantvägsbuddhism/Karma Kagyu-linjen

Huvudläraren är en dansk karismatisk lama vid namn Ole Nydal. Diamantvägsbuddhismen har grupper i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro och 600 andra centra världen över, samtliga grundade och ledda av Lama Ole Nydal, som säger sig ha 10 000 lärjungar.

 

Fo Guang Shan

Är en av världens största buddhistiska organisationer, med sitt ursprung Taiwan. Fo Guang Shan är interantionellt sett mer känt som International Buddhist Progress Society, IBPS, och har förgreningar i alla världsdelar, så även i Europa. I Rorsersberg i norra Stockholm finns ett stort kinesiskt tempel som är en del av Fo Guang Shan och IBPS. IBPS-Sweden har en egen hemsida.


New Kadampa Tradition

The New Kadampa Tradition (NKT) grundades och leds av "den vördade" Geshe Kelsang Gyatso, med smeknamnet Geshe-la. Liksom vissa andra former av buddhism i väst - till exempel Buddhistiska Gemenskapen Triratna - är NKT utformad för västerlänningar. Samtidigt har denna rörelse, som tillhör den tibetanska Gelugtraditionen, bevarat mycket av den traditionella tibetanska buddhismen, särskilt för de medlemmar som är villiga att fördjupa sig i traditionen. Majoriteten av anhängarna och många av lärarna är brittiske konvertiter, och i Storbrittanien är det den i särsklass största (och rikaste) buddhistiska gruppen. NKT har kommit i blåsväder bland annat genom att rörelsen hållt fast vid och eldigt försvarat kulten av gudinnan Dorje Shugden, som många gånger offentligt fördömts av Gelugtraditionens överhuvud Dalai Lama. I Sverige har NKT meditationsgrupper i Göteborg och Stockholm, som leds av två svenska buddhistiska nunnor som tränats i England.

 

Karma Yönten Ling

Karma Yönten Ling är en ideell förening i Malmö/Lund-regionen med inriktning på tibetansk buddhism. Huvudläraren är en kvinna, Ven. Khandro Rinpoche.

 

Karme Tenpe Gyaltsen/Samfundet för tibetansk buddhism

Tibetansk samfund som verkat i Sverige i 30 år. Det leds av två tibetanska lamor. Karme Tenpe Gyaltsen har ett buddhistiskt center i Stockholm och en kurs- och retreatgård i Solbo.

 

Nichiren Shoshu Hokkeko

Japansk världsomspännande buddhistisk sekt med en viss verksamhet i Sverige.

 

Quan Yin/The Supreme Master Ching Hai International Association

Taiwanesisk sekt som blandar Buddhism och Taoism med mera. Leds av Ching Hai Wu Shang Shih - "Gods Direct Contact". Hon sägs ha blivit upplyst i Himalya och lär ut en meditationsteknik som kallas Quan Yin. Ching Hai har bildat meditationscentra i 50 olika länder och bedriver mission i Sverige med okänd framgång.

 

Shambala Meditation Stockholm

En särskild meditation, anpassad för västerlänningar i vår tid av Chögyam Trungpa. Shambala Meditation Stockholm ingår i ett internationellt nätverk av medlemmar och grupper över hela världen. Leds av Sakyong Mipham Rinpoche. Gruppen i Stockholm startades 1994.

 

Svenska Soka Gakkai International

Säger sig vara en världsomspännande lekmannaorganisation som arbetar för fred, kultur och utbildning, men har också politiska ambitioner. Den finns i dag i 180 länder med ungefär 12 miljoner medlemmar. Svenska Soka Gakkai International har sitt huvudsäte i Villa Baggås, Saltsjöbaden, utanför Stockholm. Det svenska medlemsantalet är cirka 200.

 

Stockholm Zengrupp

Stockholm Zengrupp är en del av Svenska Zoto-Zenföreningen, som i sin tur är en gren av Association Zen Internationale, som grundades 1970 av Master Taisen Deshimaru.

 

Sakya Changchub Chöling

Tibetanskt samfund som drivit verksamhet i Sverige sedan 1979. Sakya Changchub Chöling erbjuder studier och meditation i den så kallade Sakya-traditionen.

 

Tao Zen Center

Tao Zen Center är en kulturförening som ”erbjuder ett urval orientaliska praktiker för människans välbefinnande”.

 

Vipassana-gruppen (Gaia House)

25-50 medlemmar. Vipasanna-gruppen är en ideell förening för människor som är intresserade av buddhistisk insiktsmeditation. Ordnar kurser och retreater.

 

Vipasanna Sverige

Vipasanna Sverige representerar Sayagyi U Ba Khins tradition. Ordnar kurser och retreater.

 

Zenbuddhistiska samfundet

Zenbuddhistiska samfundet grundades 1982 i samband med Philip Kapleu-Roshis första besök i Sverige. Har verksamhet i Stockholm, men driver också den internationella Zengården/templet i Finnåker, 14 kilometer utanför Fellingsbro.

 

3.3 Sikhism och därmed relaterad rörelse

Sikhismen är en av de yngsta världsreligionerna och är också en av de minsta med 23 miljoner anhängare. Majoriteten bor i den indiska delstaten Punjap. Uppskattningsvis lever fyra miljoner sikher i diaspora i alla världsdelar, en del av dem i Norden.


3.3.1 Etniska sikhiska grupperingar

I Sverige har etniska sikher tempel i alla storstadsområdena. Störst är Durdwara Sangat Sahib i Tullinge med 800-1000 medlemmar.

 

3.3.2 Sikhiska grupper med främst västerländska anhängare

3HO Healthy, Happy, Holy Organization

3HO är en sikhisk yogarörelse som leds av Yogi Bhajan. I Sverige finns det åtminstone sju lärjungar som blivit diplomerade yogainstruktörer och åtminstone en av dem har konverterat till sikhismen, Harnam Singh. De flesta medlemmarna är dock bara intresserade av att utöva kundaliniyoga och har inte någon sikhisk identitet. Dessa lärjungar/kundaliniyogalärare har också organiserat sig tillsammans med 200 andra kundaliniyogalärare i Sveriges Kundaliniyogalärarförening (SKY). Det finns flera yogacentra i Sverige med kundaliniyogainriktning och Göteborg har en egen förening för kundaliniyogalärare.

www.3ho.org respektive www.kundaliniyoga.nu

 

Radha Soami Satsang Beas/Sverige

Sekt inom den sikhiska så kallade Sant Mat-traditionen, Helgonens Väg. RSSB, som är en av många samtida rörelser inom Sant Mat-traditionen, leds av Maharaj Charan Singh Ji. Organisationen bedriver viss verksamhet i Sverige och har svenska anhängare.

 

Sant Mat

Sant Mat är ännu en sekt inom den så kallade Sant Mat-traditionen. Denna gren leds av Sant Baljit Singh, som påstår sig vara den ”sanne” nu levande mästaren för Sant Mat-traditionen. Sant Mat har ett center i Stockholm och representanter på flera håll i Sverige.

 

Unity of Man

År ytterligare en sekt inom den så kallade Sant Mat-traditionen. Unity of Man leds Harbhajan Singh, en av den legendariske Sant Kirpal Singhs lärjungar. Bedriver viss verksamhet i Sverige.

 

4. Iranska religioner och Bahái

4.1 Zoroastrism

Zoroastrism kallas den iranska religion som grundades av Zarathustra för 2 500 år sedan. Det finns människor i nordvästra Iran och i Indien (parser) som behållit levande sedan dess. Men (ny)zoroastrism och dess skrifter studeras också av intresserade iranier och västerlänningar, både individuellt och i grupper. The World Zoroastrian Organization har exempelvis svenska och svensk-iranska medlemmar. Enligt Wikipedia har zoroastrismen i Sverige knappt 1 000 anhängare, de flesta med iransk invandrarbakgrund, men även flera svenskfödda konvertiter, exempelvis artisten och författaren Alexander Bard. Ett första zoroastriskt center i Sverige finns i Göteborg, under ledning av Kamran Jamshidi, Skandinaviens första mobed (zoroastrisk präst).

 

4.2 Mandeism

Mandeism är en av få levande gnostiska religioner, som tillämpas av en grupp människor som ursprungligen levde i gränstrakterna mellan Irak och Iran. Många av dem har dock flytt sina hemländer och ett par tusen av dem lever i Sverige. De har bildat samfundet Mandeiska Sabeiska Samfundet i Sverige.

 

4.3 Bahái

Bahái är en iransk religion med rötter i islam men som betonar alla religioners enhet. Svenska Bahái-samfundet består av 29 lokala samfund och har ungefär 900 medlemmar.

  Copyright (c)2011 Att vinna en tro och förlora sig själv