Att vinna en tro och förlora sig själv Om livet i sekter
Hem
Om hemsidans skapare
Vad är en sekt?
Varför finns det sekter?
Sektpsykologi
Sektpersonligheten
Sekter och brott
Sekter i Sverige I
Sekter i Sverige II
Boktips
Länkar
Kontakt

Denna sida är en fortsättning på undersidan Sekter i Sverige I. Där introducerades mina tankar bakom denna lista på olika mer eller mindre avvikande religiösa grupper. Under rubriken Sekter i Sverige I hittar kristna, judiska, muslimska grupper och grupper med rötter i indiska religioner: hinduism, buddhism och sikhism. Här presenteras nyhedniska grupper, moderna religionsbildningar och personer och grupper som sysslar med healing och personlig utveckling (New Age). 

5. Nyhedendom (modern asatro, nyshamanism, wicca, alltså modern häxtro, etcetera)

Nyhedendom är ett samlande namn på nutida religionsbildningar med rötter i hedniska religioner. Dessa religionsbildningar kan man i sin tur dela in modern asatro, wicca (modern häxtro), nyschamanism, modern druidism och nypaganism (pagan, engelska för hedningar) och ekopaganism. Ingen av grupperna som sysslar med detta är stora och de utgör snarare kulter, det vill säga löst sammanhängande sällskap och nätverk, än sekter eller samfund. Medlemskap i mer än en sammanslutning är också vanligt, liksom i alla nyandliga sammanhang.

 

Court of Joy Coven (wicca)

Hade tidigare verksamhet på nio orter och 52 medlemmar (varav två översteprästinnor och 2 överpräster). Efter ha blivit negativt omskrivna har rörelsen både tappat medlemmar och blivit mer hemliga, fast Court of Joy Coven, som bildades redan 1987, är just nu öppen för nya medlemmar. Som så vanligt i sekteriska kretsar har det skett många avknoppningar: Alvernas cirkel (Stockholm), Caer Sidi (Jönköping), Court of Earth (grupp i Stockholm och Uppsala), Korpens Sal (Eskilstuna), Rönnmåne (Göteborg, Trollhättan), Skogaland (Värmland). Det finns en samlande hemsida om wicca i Sverige och här är en annan, lite enklare.

 

Deer Tribe Metis Medicine Society/Rengbågsdrakens loge

Leds av amerikanen Harley Swiftdeer (som ändrat sitt namn ett flertal gånger). Han blandar indianska traditioner med New Age med mera. Ses av en del som typisk mytskapande kultledare och är kritiserad av indianska organisationer i USA för att ”stjäla” deras traditioner. Besöker Sverige då och då och leder kurser. Deer Tribe Metis Medicine Society har några affilerade grupper här, såsom Regnbågsdraken.

 

Idavallen

Idavallen var ett nätverk för "nordisk naturreligion i Stockholm", som gick i graven 2008. Hemsidan finns dock kvar, som ett tidsdokument.

 

Pagan Federation (wicca)

Pagan Federation är en paraplyorganisation för paganer och säger sig vilja göra paganism tillgänglig för alla som söker en naturbaserad andlig väg. Har bland annat pubträffar på nio orter, ordnar paganistiska konferenser och utför gemensamma ritualer

 

Ratatosk

Ratatosk är ett stockholmsförankrat nätverk med ett 70-tal medlemmar, som alla är intresserade av nordisk shamanism, sejd och runmagi.

 

Samfälligheten för Nordisk Sed

Samfälligheten för nordisk sed är ett registrerat trossamfund för hedendom i Sverige. Organisationens historia visar hur svårt det är att samla människor i den nyandliga miljön - få gillar organisation, utan föredrar lösa nätverk och egna mer spontana initiativ.

 

Sveriges Asatrosamfund

Samfundet fornsed Sverige hette tidigare Sveriges Asatrosamfund och är ett äldre med ganska livaktigt samfund för de som är intresserade av nordisk sed. Ger ut tidskriften Gimle (som också är ett nätverk) och ordnar bröllop, blot, namngivningsceremonier, begravningar och midsommarfiranden.

 

Vanasamfundet Moder Jord

Vanasamfundet Moder Jord är ett registrerat trossamfund som ser Jorden som den skapande kraften.

 

Vitkaförbundet

Är ett förbund som vill fungera som ett nätverk för alla som är intresserad modern häxkonst, men arbetar också aktivt med bland annat pubträffar. På dess hemsida kan du läsa mer om dess målsättning och evenemang.

 

6. Moderna religionsbildningar

6.1 Moderna religionsbildningar tillkomna före andra världskriget

 

Antroposofiska Sällskapet

Grundades i början av 1900-talet av tysken Rudolf Steiner, efter en utbrytning från Teosofiska Samfundet. I Sverige har antroposoferna cirka 1 400 medlemmar.

 

Krishnamurti Center

Den unge Jiddu Krishnamurti betraktades av ledarna för Teosofiska Samfundet som en ny Messias. I tidig vuxen ålder tog han själv avstånd från denna utnämning, och levde resten av sitt liv som en fristående filosof. Kring hans tal och böcker har det uppstått en rörelse. Den svenska grenen har ett 90-tal medlemmar.

 

Lectorium Rosicrucianum/Det gyllene Korsets Internationella Skola

Lectorium Rosicrucianum är en av åtminstone ett hundratal moderna så kallade mysterieskolor som har sina rötter i den snåriga västerländska esoteriska traditionen av hermetism, kabbala, kristendom, riddarordnar, med mera. Lectorium Rosicrucianum bedriver i Sverige offentlig verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö och har ett 100-tal lärjungar.


Martinus kosmologi

Martinus institut grundades av den danske författaren Martinus för att hans idéer skulle spridas i och utanför Danmark. I Sverige bedrivs verksamhet bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Varnhem (Kosmosgården) och utanför Ludvika (Solsökehem).

 

Ordo Templi Orientis

Ordo Templi Orientis, O.T.O, tillhör den stora mängd sällskap som kallar sig hemliga och som hävdar att de utgör en obruten länk till Tempelriddarorden eller andra medeltida ordnar som bevisligen upphörde/gick under i sen medeltid. I själva verket skapades de under 1800-talet eller i början av 1900-talet. Några av dessa finns representerade i Sverige, O.T.O är en av dem. O.T.O bröstar sig inte bara med en fin börd: "I Ordens famn vilar de Stora Mysterierna. Dess hjärna har löst alla filosofins och livets problem. Den innehar de Vises Hemliga Sten, Odödlighetens Elixir och den Universella Medicinen. Vidare innehar den en hemlighet som är kapabel att förverkliga den uråldriga drömmen om ett Mänsklighetens Broder- och Systerskap. Denna kunskap vilar i Ordo Templi Orientis Helgedom och inte i någon annan på jorden, och kan uppnås av de som bevisar sig värdiga." O.T.O tillhör religionen Thelema, som grundades av den engelske mystikern, poeten och profeten Aleister Crowley.

 

Rosenkorsorden AMORC

Är liksom Lectorium Rosicrucianum en modern mysterieskola. AMORC har ett 100-tal medlemmar i Norden.

 

Tempelherreorden

Många nutida andliga sällskap säger sig utgöra en obruten länk till den medeltida Tempelherreorden. En har exakt samma namn som sin förebild. Den moderna Tempelherreorden är enligt egen utsago en internationell, global, andlig, kristen orden som är helt öppen, alltså ej sluten, hemlig. Den kom i rampljuset i juli 2011 emedan terroristen Anders Behring Breivik, som detonerade en bomb i regeringskvarteren i Oslo och mördade 69 barn och ungdomar på Utöy, hävdade att han var medlem i Tempelherreorden (Knights Templar) och hade en hög grad där. I ett pressmeddelande försäkrar ledningen i Tempelherreorden att Anders Behring Breivik aldrig varit medlem i Tempelherreorden i Skandinavien eller dess norska del. 

 

Tempelriddareorden

Tempelriddareorden är i Sverige ett "helnyktert ordenssällskap som strävar mot höga etiska ideal". Den har hämtat sitt namn från den medeltida Tempelherreorden, men har ett helt annat ursprung. Den uppstod i kölvattnet på Washingtonrörelsen som samlade hundratusentals män i USA på 1840-talet.

 

Teosofiska samfundet (Adyar)

Grundades i slutet av 1800-talet av den karismatiska ryskan Helena Petrova Blavatsky. Rörelsen splittrades senare i flera delar, varav de två viktigaste är Adyar (med sitt huvudcenter i Adyar, Indien och Pasadena (med sitt huvudcenter i Pasadena, USA). Tesofiska samfundet Adyar har fem så kallade loger i Sverige och omkring 200 medlemmar.

 

Teosofiska samfundet (Pasadena)

Teosofiska samfundet Pasadena var stora i USA i början av 1900-talet och har fortfarande viss verksamhet i Sverige.

 

United Lodge of Theosophists/Teosofiska kompaniet

Ytterligare en gren av teosofins träd. En loge, I Malmö, och några studiegrupper

 

White Eagle Lodge

Ytterligare en mysterieskola, med England som ursprungsland och med Minestagården i trakten av Ljung som svenskt huvudcenter. White Eagle Lodge grundades på 1930-talet av "en ljusgestalt" och mer konkret av dennes "jordiska instrument": Grace Cooke.

 

6.1.1. Spiritism

Spiritism (även spiritualism) är övertygelsen att människan kan få kontakt med avlidnas andar. Det är en mycket gammal tro, men den moderna spiritismen utvecklades under 1700- och 1800-talet. Redan från början handlade den spiritistiska rörelsen både om kommunikation med andar och om healing, bland annat genom "animal magnetism", fast i dag har kontakten med hädangångna i stort sett ersatts med kontakt med vad man menar vara högt utvecklade andar. Det talas om "channeling" - att förmedla budskap från ljusvarelser. En del medier kan hjälpa till att hitta borttappade nycklar. Spiritismen är i dag starkast i Latinamerika. Men även i Sverige finns det ett antal spiritistiska föreningar, och det har gjorts, och gjörs, försök att hålla samman dem i riksorganisationer. 1968 bildades ett riksförbund SSR (Sveriges Sprititualistiska Riksförbund ) med ca 30 föreningar som medlemmar. Detta förbund gick dock i graven i mitten av 1980-talet. Det kända mediet och healern Mervyn Johnson försökte tillsammans med sin dåvarande fru i början av 2000-talet bilda ett nytt förbund, men det var aldrig rikstäckande och hade ingen genomslagskraft bland andra spiritualistiska föreningar i Sverige, utan verkade endast lokalt i Värmland och runt Västerås. År 2006 drabbades spiritisterna av en ”modern” skandal då omnämnde Mervyn Johnson fälldes för flera sexuella övergrepp, bland annat på två minderåiga kvinnor. Han är i dag utsläppt och ämnar fortsätta sin verksamhet. Tidigare spiritistiska skandaler har oftast handlat om bluffmakare, som med olika trick fått det att verka som de haft kontakt med andrar. Vill man se exempel på hur moderna spiritister, som kallar sig medier och healers, arbetar, kan man gå in och titta på Övernaturligt i Fokus. En lista på föreningar och medier finns bland annat under "länkar" på sajten Öppna spiritualister.

 

Englagård Livszentrum

Ett retreat och healingcenter för personlig utveckling. Startade 2001 av Satyam Franz Hougen, som säger sig vara ett ”transmedium”. Han får budskap från högre makter, bland andra ”Vincent”, och förmedlar dessa till mänskligheten. På Englagården kan man gå kurser som Love Explosion, Att leva med Englar och Mediumutveckling (du kan lära dig skapa projekt tillsammans med andevärlden).


Gruppen för spiritistiska studier Allan Kardec

GEEAK är förkortningen för Gruppen för spiritistiska studier, som vill sprida den spiritistiska läran (i spiritisten Allan Kardecs tappning) och stimulera medlemmarna till intellektuell och moralisk utveckling.


Ramsbergsgården

Ramsbergsgården är Sveriges äldsta spiritualistiska kursgård och driver i dag en skola med medium- och healingutbildningar. Den tillhör inte någon förening utan drivs i privat regi.


Själavård

Är ett spiritualistiskt center som startade 2004 i Göteborg.


Svenska Spiritistiska Förbundet

Svenska Spiritistiska Förbundet är baserat i Stockholm. Har också medlemsföreningar i Västerås och Hässleholm.

 

Spiritualistiska Riksförbundet för Andlig Utveckling (SRAU)

SRAU består trots namnet bara av enskilda medlemmar. År 2007 begärde den sista föreningen utträde. Verksamheten är koncentrerad till Mullsjö.

 

Swedish Union for Spiritual Awarness (SUSA)

SUSA är en intresseorganisation som vill visa att livet fortsätter efter döden.

 

Sveriges Spiritualistiska kyrka

Grundades år 2005 av Andreas Hindström. Sveriges Spiritualistiska kyrka vill sprida den spiritualistiska läran genom gudstjänster, föredrag, kurser, skrifter med mera.

 

Sällskapet sanningssökarna

Sällskapet sanningssökarna är Sveriges äldsta spiritualistiska förening som ännu är i bruk. Har också en systerförening som heter Stockholms spiritualistiska förening.

www.sanningssokarna.se

 

6.2 Moderna religionsbildningar tillkomna efter andra världskriget

 

Ageac – Föreningen för antropologiska, kulturella och vetenskapliga studier

Ageac är en örening som vill sprida modern gnosticism. Förser medlemmarna med böcker, praktiska övningar, föreläsningar med mera. I Sverige ligger centret i Göteborg.

 

Ambres

En krets kring mediumet Sture Johansson. Ambres lockade ett tag ett stort antal kursdeltagare/åhörare. Johanssons bas är Sturegården i norra Värmland.

 

Amosvännerna/Den långa vägen

En krets kring det omdebatterade mediumet och före detta sjuksköterskan Ulla-Britt Johansson, som 1985 skrev boken Den långa vägen. Oklart om den ännu existerar.

 

Alexander J Markus

Alexander J Markus, eller Sandor Markus, som är hans ursprungliga ungerska namn, är en kontroversiell författare till ett antal esoteriska böcker med höga anspråk. Han menar sig komma med en ny världslära, och ser sig som en världslärare, en Panchen Lama. Markus håller föreläsningar, ger kurser och är ordförande i Den Fria Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur, A.I.C.

 

Celestin

Celestin kallar mediumet Branka Okeijn sin verksamhet, som kretsar kring budskap från änglar och att utveckla sin potential. Branka Okeijn skriver också uppfattningen att vissa barn födda 1975-1995 skulle vara "indigobarn" och vissa barn födda 1995 och framåt skulle vara "kristallbarn", det vill säga särskilt känsliga barn för vilka andlighet skulle vara något helt naturligt, medan de kan ha svårare att klara sig i en "onaturlig" materialistisk värld.


Duga, Livsfilosofiska föreningen

Duga har en buddhistisk religiös inriktning, ”där österlandet möter västerlandet i sitt religiösa utövande”. En anknytning finns till Scientologikyrkan genom att grundarna, makarna Todde och Renée Salén, tidigare var scientologer. Rörelsen har ett hundratal medlemmar och sitt säte i Göteborg.

 

ECKANKARs Svenska Satsang Samfund

”Religionen om Guds ljus och ljud.” Eckankar är en sekteristisk förgrening av Scientologin vars nuvarande andlige ledare heter Harold Klemp. I Sverige har rörelsen 9 församlingar och ett 100-tal medlemmar.

 

Falun Gong/Falun Dafa

Falun Dafa är en kinesisk sekt som grundades 1992 av Mästaren Li Hongzhi. Han lär ut några enkla Qi Gong-övningar som sägs vara bra för kropp och själ, men hans lära, som sprids i böcker och i tal, är betydligt mer religiös till sin natur. Han ses som en frälsare och en övernaturlig varelse. Rörelsen växte snabbt i Kina och började förföljas av kinesiska myndigheter. Li Hongzhi bor numera i USA. Hans fem övningar lärs ut på ett stort antal platser i Sverige. Det finns kontaktpersoner i de flesta svenska städer.

 

Familjefederation för världsfred och enighet, före detta Enighetskyrkan

Är mer känd som Moonrörelsen, efter sin grundare, koreanen Sun Myung Moon. Var under slutet av 1900-talet en av de mest kända och expansiva av de nyreligiösa rörelserna, men har under senare tid stagnerat. Dess religiösa del (Moon har också sysslat med ren business och med arbete för fred) har nu förkjutits i bakgrunden. I Sverige har medlemskapet alltid varit litet, numera ett 75-tal medlemmar. Enighetssrörelsen, som också kallas Tongilfamiljen, ar en kyrka i Sundbyberg, som leds av en korean. Församlingar finns även i Uppsala och södra Sverige.

 

Inka Spirit

Inka Spirit är en rörelse kring antropologen Juan Nuñez del Prado och hans närmaste elev Elizabeth Jenkins. Det påstås att del Prados far ”upptäckte” Q’ero-indianerna och att sonen Juan Nuñez fått hemlig kunskap från dessa indianers mästare, som alla nu är hädangångna. Ensam förvaltar han arvet och ger det vidare i workshops. Inka Spirit bedriver ganska omfattande verksamhet i Sverige.

 

Jonette Crowley alias White Eagle/Mark

Jonette Crowley är en kvinna från USA som säger sig kunna “kanalisera sin guider” (det betyder hämta budskap från i sitt inre) White Eagle och Mark. Crowley besöker Sverige då och då och ger kurser och privata konsulationer.

 

Merlinorden/Svenska Misraimförbundet

Ytterligare en mysterieskola, en orden som bygger på hermetisk grund. Svenska Misraimförbundet är sprungen ur Yggdrasil, som sysslade med keltisk religion, och bildades 1988 under namnet Merlinorden. Numera kallar sig Merlindorden Svenska Misraimförbundet. Dess verksamhet är koncentrerat till Stockholmstrakten.

 

Nätverket för mirakelkursen

En förening för alla som är intresserade av A Course in Miracles (ACIM), en bok och studiekurs som sägs ha kommit till den amerikanska psykologen Helen Schucman på medial väg. ACIM har fått stor spridning i Sverige.

 

Ordo Templi Orientis (OTO)

OTO är en mysterieskola med verksamhet i flera svenska städer.

 

Raëliska Religionen

Kontroversiell rörelse som grundades av en fransman som kallar sig Rael. Rael påstår sig ha fått ett budskap från utomjordingar, utomjordingar som skapade allt liv på jorden. I Sverige har rörelsen ett 30-tal medlemmar.

 

Scientologikyrkan

Scientologikyrkan är kanske den mest ökända av de nya religiösa rörelserna. Grundad på 1950-talet Ron Hubbard. I Sverige har scientologerna tre kyrkor/centra med några hundra aktiva medlemmar.

 

Summit Lighthouse/Church Universal and Triumphant (CUT)

Summit Lighthouse grundades på 1950-talet av Mark L Prophet.  Det var tidigare en del kontroverser kring organisationens huvudcenter i Montana, USA och arvtagaren efter Mark, hustrun Elisabeth Clare Prophet bedrev mycket aktivt missionsarbete. Numera lever rörelsen ett mer undanskymt liv. I Sverige finns det 9 församlingar med omkring 200 aktiva medlemmar.

 

Tvindimperiet/Rejsende Höyeskolen/UFF/Biståndsföreningen Humana

Tvind är en rörelse som grundades i Danmark av Amdi Peterssen, fälld i Danmark för skattebrott. Det finns inget religiöst med denna rörelse, utan dess syfte sägs vara att ge bistånd till u-länder. Men många vittnar om att unga hängivna utnyttjats för att offra tid, energi och pengar på en verksamhet där större delen av inkomsterna går till Amdi Peterssen och den närmaste kretsen kring honom. Den svenska grenen var förut omfattande, och kallades UFF. Efter avslöjandena om kontroverserna inom Tvindrörelsen lades UFF ned, fast återuppstod under namnet Humana.

 

6.3 Mörkermagiker och satanistrelaterade sammanslutningar

 

Church of Satan

Church of Satan är satanistikonen Anton La Veys skapelse. Rörelsen har få anhängare i Sverige. Utöver en hemsida på svenska verkar det inte bedrivas några aktiviteter.

www.churchofsatan.co

 

Dragon rouge/The Order of the Black Diamond

Är så kallade mörkermagiker, men betonar själva att de inte är satanister. Dragon Rouge håller till i Stockholm, men har en systerförening i Malmö. 350 (betalande) medlemmar.

 

Satanistkyrkan

Satanistkyrkan är en intresseförening för svenska satanister. Det finns även en person som bloggar under namnet "satanistkyrkan", han är dock enligt företrädare för sajten "satanistkyrkan" inte lierad med den "officiella" föreningen.

 

Temple of Set

Temple of Set sägs vara en av de största satanistiska organisationerna, men har få anhängare i Sverige.

 

7. Organisationer, företag och grupperingar för personlig utveckling och healing/New Age

På området för personlig utveckling, hälsa, healing och så vidare finns det många föreningar, företag, kursgårdar och grupper som blandar in andliga aspekter. Jag har svårt att se något fel med detta i sig, men att man väver in "det osynliga", det icke-materiella, gör att verksamheten ibland kan få en stark ideologisk styrning, att ledarskapet kan bli osedvanligt viktigt och starkt och så vidare.

Flera av de grupper som finns med under denna rubrik skulle kunna placeras under rubriken moderna religionsbildningar efter andra världskriget. Men att de hamnat här beror på att  det är Du, Din personliga utveckling och Din hälsa som står i centrum. Gränsen till religion är dock oklar. En del forskare på området nyandlighet och New Age menar att satsningen på Individen och dennes hälsa ibland kan anta religiösa former, eller att hälsa rent av blivit en ny religion. Vill man få en överblick kan man exempelvis kolla in www.ljusasidorna.nu som har en ”telefonkatalog” med 650 personer/företag som vill hjälpa människor att hela sin kropp och själ. En inblick i denna värld kan man också få genom att titta i annonstidningen Free, före detta Energivågen. Vad som följer nedan är några exem

 

 

Baravara Kursgård

Bara Vara är en kursgård i Dalarna som drivs av Lars och Gayan Knutsson. Kurserna, som ska leda till bättre psykisk och fysisk hälsa och personlig utveckling, är framför allt inspirerade av Osho (Shree Bhagavan), men även av Echart Tolle, Byron Katie med flera.

 

Energifokus

Energifokus är en skola för personlig utveckling, så kallad energimedicin och holistisk hälsa. Grundades 1989 av Carita Stenbäck.

 

Fridhems kursgård

Fridhems kursgård rivs av Stiftelsen Stjärnsund, som grundades 1984 med skotska Findhorn, legandarisk i New Age-kretsar, som förebild. På Stjärnsund kan man bo på heltid, som gäst, eller som deltagare i de olika kurser i hälsa och personlig utveckling som Stjärnsund erbjuder. Här drivs också ett ekologiskt jordbruk med mera.

 

Huma Nova

Huma Nova är ett utbildningsinstitut som erbjuder kurser med Roberto Assagiolis psykosyntes som grund. En del kurser är för deltagarnas egen personliga utveckling, andra sägs vara yrkesutbildningar. Föreningen Rädda Individen har fått många förfrågningar om Huma Nova på senare år, men så vitt jag vet har ingen allvarligare kritik riktats mot företaget.

 

Hällungen kursgård

Hällungen, som bytt namn till Solhälla, är en ideell förening som drivs av ett kollektiv. Flera av medlemmarna är gamla Oshoanhängare. De vill skapa en plats där man kan leva ett rikt liv i samklang med naturen och där människor ska ”möta varandra från hjärtat”. På kursgården finns det ett alternativt hälso- och friskvårdscenter, det ges både kortare och längre kurser i personlig utveckling, den längsta är en 4-årig terapeututbildning (ej leg).

 

Livskristall

Livskristall är en lära, och en metod, grundad av Christa Faye Burka, där bergskristaller spelar en väsentlig roll för att återvinna hälsa och för att kunna vakna upp, andligen. Det finns några certifierade svenskar som jobbar med denna metod.

 

Mullingstorps kursgård

Mullingstorp är ett ställe för ”avancerad självkännedom”. Grundades 1985 av den kontroversielle Bengt Stern och leddes av honom fram till hans död 2002. Kritiken mot Bengt Stern gick ut på att en del patienter/klienter bröt ihop totalt då han skulle bryta ned deras psykologiska försvar.

 

Northern Light Healing Centre/Versusanimus

Northern Light Healing Centre drevs av Ralph K. Jenkins. Han påstod sig vara en ”allseende helare”, vilket innebär att kan se ”alla former av energi”. (Enligt många spridda esoteriska läror finns förutom den fysiska kroppen också en eterisk kropp, chakran, auran och så vidare). Jenkins erbjöd många oliks slags behandlingar och kurser, även för tonåringar. Nu har han byggt inriktning något och kallar sin nya verksamhet för Versusanimus.

 

Plushealing

Plushealing pysslar med sin egen särskilda variant av healing, samt mediumutbildningar, seanser med mera. En kvinna vid Charlie Leek driver det hela.


Resanterapeuter

I Sverige finns det ett 70-tal personer som gått den nyandliga stjärnan Brandon Bays ettåriga Journey Practioner-utbildning. Cirka 40 av dem är klara så kallade Resanterapeuter och de kan bland annat nås via en gemensam hemsida. Terapin går ut på att genom en särskild process upplösa allt negativt (inklusive sjukdomar) och kunna leva ett liv i glädje.

 

Ränngårdens Solcentrum

Ränngården drivs av en kvinna som kallar sig Ingegerd Solljus och hävdar att hon är clairvoyant och en healer samt ett medium. Hon får budskap från ovan och vill förmedla dessa, bland annat genom konsultationer, böcker och föredrag.

 

 

Unity for all

Unity for all säger sig vara ett utbildningsföretag med fokus på medvetenhet, välmående och att frigöra resurser och kreativitet hos människor. Företaget har växt fram ur en tidigare verksamhet, Sai Rama, som leddes av Veesui (Joel) Torstensson och Vidya Lindberg. Det var Torstensson som hittade på metoden Hypnosyntes, som är basen i Unity for all. I maj 2010 avled Torstensson och i juni samma år bytte verksamheten namn. Den drivs vidare av Vidya Lindberg.

 

Universell Vit Tids Healing

Universell Vit Tids Healing erbjuder både healing, framgång på olika områden i livet och hjälper dig att få kontakt med UFO, utomjordingar, änglar, guider med mera. Det påstås vara en urgammal healingkonst, som länge hölls dold, men som uppenbarades i maj 1993. Huvudlärare i Sverige är Channie West, som huvudsakligen bor i Vallentuna/Stockholm, men som har en egen rymdfarkost och ofta är ute och samlar material från olika planeter. Jonas Philipson är en av flera assisterande huvudlärare, som har en egen hemsida. Han har även en egen hemsida om Universell Vit Tids Healing. En Vit Tid healer med egen hemsida är också Betina Högman, som även sysslar med exempelvis DNA 144-aktivering och Atlas-Profilax. Betina har tillsammans med Channie West klurat ut hur Den Nya Jorden kommer att se ut, efter att jorden transformerats 2012, samt hur själva transformationen ska gå till.


Ängsbacka

Ängsbacka är en av de största och mest välkända av de nya kursgårdarna med New Age-inriktning. Här hålls kurser året om. Ett 20-tal människor är fast boende och ett 40-tal sympatisörer bor i närområdet, men under den årliga Ängsbackafestivalen i juli kommer bortåt 2000 människor hit och bor i tält och husvagnar.

  Copyright (c)2011 Att vinna en tro och förlora sig själv